Podmínky vstupu do Programu, jejichž plnění může poskytovatel v roce 2024 změnit:

Poskytovatel je hrazen formou kombinované kapitačně výkonové platby, tj. má uzavřený dodatek na tuto formu úhrady.

Poskytovatel na všech smluvních pracovištích odbornosti 002 –praktické lékařství pro děti a dorost poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně.

Poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která nepřesáhne obvykle 15 minut. Za objednávkový systém se považuje možnost elektronického objednávání, objednání e-mailem, telefonicky, případně osobně.

Poskytovatel komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Poskytovatel před vstupem do Programu a v jeho průběhu registruje na každém ze svých smluvních pracovišť (IČP) v odbornosti 002 alespoň 300 pojištěnců VZP krát tzv. KPPokres (pozn. jedná se o poměr počtu pojištěnců VZP v daném okrese, ve kterém poskytovatel na svém pracovišti poskytuje hrazené služby, tj. podíl VZP na trhu v daném okrese). Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.

Poskytovatel bez zákonem předpokládaného důvodu (§ 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) neodmítá na svých pracovištích přijímat pojištěnce VZP do péče a předává hlášení do kapitačního centra, přičemž Poskytovatel je povinen průběžně registrovat nové pojištěnce VZP do péče na pracovištích (IČP), na kterých aktuálně registruje méně pojištěnců VZP než je stanovena předpokládaná kapacita pracoviště, která je v rámci tohoto Programu pro poskytovatele v odbornosti praktické lékařství pro děti a dorost stanovena v počtu 1 800 registrovaných přepočtených pojištěnců VZP krát KPPokres. Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.

Podmínka vstupu do Programu, která vychází z předchozích období a poskytovatel již její plnění nemůže ovlivnit:

Poskytovatel provedl v období 2021 až 2022 preventivní prohlídku vykázanou výkony č. 02021 (Komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě do 6 let), 02022 (Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě do 6 let), 02031 (Komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě nad 6 let) nebo 01022 (Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě nad 6 let) dle Seznamu výkonů v průměru u alespoň 30 % pojištěnců VZP ve věku od 3 do 19 let registrovaných k 31. 12. daného roku na všech jeho pracovištích odbornosti 002.

V případě nových poskytovatelů, kteří nemají referenční hodnoty, se tato podmínka považuje za splněnou a jsou tedy na základě jejich zájmu do Programu zapojeni.