Podmínky vstupu do Programu, jejichž plnění může poskytovatel v roce 2024 změnit:

Poskytovatel podepsal základní úhradový dodatek pro rok 2024.

Poskytovatel poskytuje alespoň na jednom pracovišti odbornosti 603 hrazené služby:

 • v rozsahu minimálně 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dní týdně, přičemž má ordinační hodiny:
  • alespoň dva dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo
  • alespoň dva dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo
  • alespoň jeden den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň jeden den v týdnu nejméně do 18 hodin,
 • nebo v rozsahu minimálně 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny:
  • alespoň dva dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo
  • alespoň dva dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo
  • alespoň jeden den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň jeden den v týdnu nejméně do 18 hodin,
   ​a zároveň doloží (např. čestné prohlášení, potvrzení poskytovatele lůžkové péče), že všichni lékaři, kteří na takovém pracovišti působí jako nositelé výkonů, poskytují po celý rok 2024 alespoň jeden den v týdnu hrazené služby u poskytovatele lůžkových zdravotních služeb (např. v rámci porodnic, v rámci konziliárních služeb, v rámci klinických dnů, či v rámci operativy v lůžkových zařízeních),

Poskytovatel vede funkční objednávkový systém, který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která nepřesáhne obvykle 15 minut. Za objednávkový systém se považuje možnost elektronického objednávání, objednání e-mailem, telefonicky, případně osobně.

Poskytovatel komunikuje (má zřízen přístup) s VZP ČR prostřednictvím VZP POINTu a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby elektronicky (prostřednictvím VZP POINT, resp. prostřednictvím svého SW s využitím B2B služby).

Poskytovatel před vstupem do Programu a v jeho průběhu registruje na každém ze svých smluvních pracovišť (IČP) v odbornosti 603 alespoň 500 pojištěnců VZP krát tzv. KPPokres (pozn. jedná se o poměr počtu pojištěnců VZP v daném okrese, ve kterém poskytovatel na svém pracovišti poskytuje hrazené služby, tj. podíl VZP na trhu v daném okrese). Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.

Poskytovatel bez zákonem předpokládaného důvodu (§ 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) neodmítá na svých pracovištích přijímat pojištěnce VZP do péče a předává hlášení do kapitačního centra, přičemž Poskytovatel je povinen průběžně registrovat nové pojištěnce VZP do péče na pracovištích (IČP), na kterých aktuálně registruje méně pojištěnců VZP než je stanovena předpokládaná kapacita pracoviště, která je v rámci tohoto Programu pro poskytovatele v odbornosti gynekologie a porodnictví stanovena v počtu 2 500 registrovaných pojištěnců VZP krát KPPokres. Přehled KPPokres pro jednotlivé okresy je ke stažení.

Podmínka vstupu do Programu, která vychází z předchozích období a poskytovatel již její plnění nemůže ovlivnit:

Poskytovatel provedl v roce 2022 preventivní prohlídku vykázanou výkony č. 63021 (Komplexní vyšetření gynekologem nebo porodníkem) nebo 63050 (Preventivní prohlídka gynekologem a péče s ní související) dle Seznamu výkonů v průměru u alespoň 30 % svých pacientů registrovaných k 31. 12. 2022 na všech svých pracovištích odbornosti 603 - gynekologie a porodnictví.

V případě nových poskytovatelů, kteří nemají referenční hodnoty, se tato podmínka považuje za splněnou a jsou tedy na základě jejich zájmu do Programu zapojeni.