Informace o programu

Účelem motivačního programu VZP PLUS pro ambulantní gynekology (dále „Program“) je zajištění dostupnosti, dostatečných kapacit, obslužnosti a kvality hrazených služeb odbornosti gynekologie a porodnictví pro všechny pojištěnce VZP v dospělé populaci na celém území ČR, a to prostřednictvím:

 • udržení a posílení sítě poskytovatelů ambulantní gynekologické péče,
 • podpory poskytování preventivní péče (preventivní prohlídky, screeningové programy),
 • podpory poskytování specializovaných a konziliárních služeb, které poskytuje část poskytovatelů.

Poskytovatel, který se do Programu zapojí, musí plnit tyto podmínky, jejichž cílem jsou přínosy pro pojištěnce:

 • Poskytovatel je ideálně alespoň na jednom svém pracovišti pojištěncům k dispozici 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů v týdnu, a má ordinační hodiny alespoň:
  • alespoň dva dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo
  • alespoň dva dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo
  • alespoň jeden den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň jeden den v týdnu nejméně do 18 hodin.
 • Poskytovatel vede funkční objednávkový systém (v různých formách: elektronický, email, telefon, osobně), který umožňuje pojištěncům VZP objednat se na pevnou dobu v předem vymezených časech na každý pracovní den a zajišťuje čekací dobu, která obvykle nepřesáhne 15 minut.
 • Poskytovatel neodmítá bez zákonem předpokládaných důvodů (viz § 48 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) registrovat nové pacienty do péče, přičemž v rámci Programu je povinen registrovat, pokud nedosahuje stanovené kapacity.

Za plnění podmínek a předem stanovených kritérií získá Poskytovatel, který se do Programu zapojí, vyšší úhradu. Kritéria jsou definována ve třech klíčových oblastech:

 • DOSTUPNOST (např. registrace nových pojištěnců do péče)
 • PREVENCE (např. účast na screeningových programech)
 • ORGANIZACE A KVALITA PÉČE (např. specializovaný ultrazvuková vyšetření, urogynekologické služby)

Přehled zapojených poskytovatelů